Skladová evidencia

Skladovú evidenciu musí viesť každá osoba , ktorá účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, ak má nejaké zásoby. V zákone o účtovníctve ani v postupoch účtovania sa neuvádza, akú formu má mať skladová evidencia. Formu skladovej evidencie si môže zvoliť každý sám. Skladovú evidenciu môže viesť pomocou rôznych softvérov.  V súlade s postupmi Continue Reading