Ide o také postúpenie (odpredaj) pohľadávok, u ktorého factoringová spoločnosť preberá riziko z postúpenej pohľadávky. Toto riziko odberateľa (kreditné riziko) je ďalej prenesené na špecializovanú poisťovňu, preto tiež býva označované ako factoring s poistením. Bezregresní factoring (písané tiež bezregresní faktoring) integruje výhody financovania, správy pohľadávok a prevzatie rizika platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľa.

Bezregresním factoring  je vhodné financovanie lehoty splatnosti u hlavných odberateľov, kde by prípadné neuhradenia pohľadávky mohlo ohroziť existenciu dodávateľa.

Factoringová spoločnosť štandardne vyplatí časť hodnoty postúpených pohľadávok, zvyčajne od 40% do 80 %. Podmienkou bezregresnosti je poistenie pohľadávky u špecializovanej poisťovní.

Po uhradení pohľadávok odberateľom je doplatenie zostávajúcej časti ich hodnoty s odpočítaním nákladov z poistenia a odmeny factoringovej spoločnosti .

V prípade nevôle či neschopnosti odberateľa pohľadávku uhradiť je držiteľom pohľadávky factoringova  spoločnosť vo vopred dohodnutej lehote, hlásených rizik poistnej udalosti. Už vyplatené financovanie je pokryté platbou od poisťovne. Doplatok zodpovedá spoluúčasti klienta na poistné udalosti.

Dodávateľ – klient factoringovej spoločnosti – okrem financovania pri postúpení pohľadávky teda získa aj poistenie pohľadávok teda garanciu, že factoringová spoločnosť  preberá riziká a náklady na vymáhanie pohľadávok, a to až do výšky 80 % z ich nominálnej hodnoty.