Návrh na vykonanie exekúcie sa po 01.04.2017 podáva iba do elektronickej schránky Okresného súdu v Banskej Bystrici. Ak však nemáte aktivovanú elektronickú schránku môžem za Vás podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie.

V súlade so zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je podanie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie spojené so zaplatením poplatku 16,50 EUR. Od poplatku je oslobodená napríklad exekúcia výživného alebo vymáhanie škody alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným činom.

Ak máte záujem o vykonanie exekúcie a s tým spojené ďalšie otázky, neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme.

Dnes máme aj veľa klientov, proti ktorým začala neoprávnená exekúcia.  Ak máte pocit alebo ste presvedčený, že je proti Vám vedená neoprávnená exekúcia, sme pripravený Vám tiež  pomôcť  a spísať námietky povinného proti upovedomeniu o začatí exekúcie.

Právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, treba namietnuť u exekútora. Toto právo patrí tomu, kto zároveň tvrdí a preukáže, že mu patrí vlastnícke alebo iné právo k dotknutej veci vylučujúce exekúciu. Právo namietať neprípustnosť exekúcie nepatrí dlžníkovi povinného vo vzťahu k pohľadávke povinného voči nemu. Námietka má na exekúciu vo vzťahu k dotknutej veci odkladný účinok.