Inkaso je správa vašich pohľadávok.

Niektoré služby v podnikateľskej činnosti sa opakujú a klienti  majú splátkový režim. Napríklad  za splátky pôžičky, leasing, poistné, internet, nájom, telefón a iné. Našou doménou je nastaviť systém, aby pravidelné platby sa viedli na analytické účty, kde sa dá sledovať úhrady služieb (pohľadávok) , ich splatnosť, pravidelnosť a upomienkové konanie pre prípad ich nezaplatenia riadne a včas.

V  prípade omeškania platieb vášho klienta okamžite naša služba podnikne kroky na zabezpečenie úhrady dlžníka v prospech veriteľa, alebo zabezpečenie príjmu formou postúpenia pohľadávok, aby náš klient to nepocítil na svojom prevádzkovom kapitále.