0 0
Read Time:2 Minute, 1 Second

Správne právo je osobitné odvetvie slovenského verejného práva, ktoré zahŕňa verejnoprávne normy upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy, vrátane administratívnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi (organy štátnej, verejne správy a organy samosprávy (vyššie územné celky , mestá a obce))  rozhodujúc o právach a pravom chránených záujmov  fyzických (občana) a právnických osôb (podnikateľ) a medzi správnymi orgánmi navzájom. Tieto vzťahy majú spravovací charakter a zakladajú sa na nerovnosti subjektov, pričom správny orgán je vždy nadriadeným subjektom vzťahu.

Správne právo treba vnímať  dvoch rovinách a to:

Hmotné právo (materiálne správne právo) obsahuje normy upravujúce kompetenciu správnych orgánov, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb a ich podmienky a predpoklady ich realizácie.

Procesné právo (formálne správne právo) je tvorené normami, ktoré upravujú procesné postupy subjektov v súvislosti s aplikáciou hmotnoprávnej normy na konkrétny prípad v oblasti verejnej správy. Procesné právo sa riadi výlučne Správnym poriadkom Zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Veľa ľudí si myslí, že orgány štátnej a verejnej správy sú pomocnou rokou pre fyzické a právnické osoby, ale bohužiaľ skúsenosti sú iné. V každom správnom konaní  sa rozhoduje o našich právach, avšak naše právo sa posúva za autoritatívne rozhodnutia správnych orgánov, kde veľakrát je účastník správneho konania prekvapený ako rozhodol správaný orgán.

Malo kto si uvedomuje, že rozhodnutia správnych orgánov sú záväzné a fyzické a právnické osoby  sú povinné niečo plniť alebo niečoho sa zdržať na základe autoritatívneho rozhodnutia organov verejne správy. Z tohto dôvodu odporúčame, aby každá osoba sa obrátila už pri začatí správneho konania na odbornú osobu, právnika (advokáta), aby bol účastník konania zastúpený  v správnom konaní alebo poznal účastník konania svoje práva a uviedol ich v rámci správneho konania do zápisnice. V opačnom prípade  správny orgán rozhodne o Vás bez Vás a Vaše práva sa stanú nevymožiteľnými.   Správne orgány veľakrát postupujú na základe metodického usmernenia a nie v súlade so zákonom, čo je v rozpore s hmotným a procesným právom fyzických a právnických osôb, aby ste mali právo na právnu istotu, že sa bude konať  súlade s platným právom, so zákonom.

Nepodceňujete  správne konania, kde sa rozhoduje o vašich právach a prizvete si niektorého z našich odborníkov. Radi Vám pomôžeme a budeme obhajovať vaše záujmy pred záujmami štátu a samosprávy alebo iných záujmov, ktoré chcú ohroziť Vaše práva.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Obchodné právo
Next post Daňové právo