Daňová optimalizácia sa v praxi dá klasifikovať rôzne. Z hľadiska legitimity práva a čistoty postupov ju delíme na zákonnú (legálnu), ktorá je dovolená, a nezákonnú (nelegálnu), ktorá znamená porušovanie práva a prestupovanie niektorých zákonov. Rozdiel je však markantný. Výsledkom legálnej daňovej optimalizácie by mal byť zlepšený hospodársky výsledok po zdanení a čisté svedomie bez rizika. Výsledkom nelegálnej daňovej optimalizácie bude obrovské riziko a daňový trestný čin – zvyčajne spojený so sprievodným porušením niektorých ďalších zákonov (napr. zákona o účtovníctve). Daňovú optimalizáciu možno charakterizovať ako postup, pri ktorom sa vykáže čo najnižšia daňová povinnosť v rámci zákonných možností. Vo všeobecnosti neexistuje jednotný postup daňovej optimalizácie, ide najmä o využívanie alternatívnych riešení pri uplatňovaní daňových výdavkov s cieľom zníženia základu dane na optimálnu (minimálnu) úroveň v tých oblastiach, v ktorých tieto alternatívy existujú.

Účtovníctvo musí v praxi reagovať na všetky nové ekonomické prejavy a formy biznisu, preto sú jeho zásady koncipované ako otvorené a prioritnou úlohou je verne zobraziť a zachytiť ekonomické a finančné deje. Tvorivé účtovníctvo sa považuje za nutnosť znalosti know-how.

Ak niekomu príde predvolanie na daňový úrad alebo správca dane vyzve daňový subjekt k daňovej kontrole, alebo k miestnemu zisťovaniu, tak zväčša to nie je prijemne pre  žiadneho človeka, ktorý sa chce venovať svojej profesií.  Daňová kontrola nie je len o odovzdaní dokladov, účtovných záznamoch, ale aj o veľa nepríjemných otázkach správcu dane. Na strane daňového subjektu je dôležité, aby bol zastúpený odborníkom v oblasti daňových zákonov, vrátane procesného konania, ktorý sa vedie na základe Daňového poriadku –  Zákona č. 563/2009 Z.z v znení neskorších predpisov. V tejto oblasti máme odborníkov, ktorí nie raz správcu dane upozornili, že ich konanie sa musí viesť v rámci zákonnosti  a nie v rámci metodických pokynov, ako si to želajú ich nadriadení. Profesionalitu v daňovej kontrole, ale aj  v na slednom daňovom konaní kľudne prenechajte na nás.