Väčšina našich klientov nás prvýkrát kontaktovala pretože, sa im buď nahromadili pohľadávky od viacerých zákazníkov alebo zákazník nezaplatil už niekoľko mesiacov faktúry po splatnosti, alebo nastali oba prípady naraz. Hovoríme až o 80% našich klientov, ktorí nepoužívajú našu spoločnosť už pri spisovaní zmluvných podmienok a právnej ochrane vašich budúcich pohľadávok.

Podnikateľom takto vypadne príjem a likvidita  pohľadávok je nízka. Tu zostáva len pár možnosti. Jednou z možnosti je mediácia a mimosúdna dohoda a vyjednávanie s dlžníkom, aby  uznal svoj záväzok alebo uznal svoj dlh.  Naším prvoradým cieľom je uzavrieť mimosúdnu dohodu a chrániť Vašu pohľadávku o dohodu o uznaní záväzku/dlhu  a uzatvorenie ručenia za záväzok /dlh, alebo ak nedôjde k mimosúdnej dohode  pristupiť k súdnemu konaniu a vymáhať pohľadávky dlhodobým súdnym procesom,  čo nie jedného z podnikateľov položilo na kolená.

Veľa krát sa stane, že podnikateľ už nemá ani na zaplatenie súdneho poplatku, alebo ani sa nedozvie, že dlžník vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizačného konania a veriteľ stratil svoj právny nárok  na vymoženie svojej pohľadávky, lebo si zabudol prihlásiť svoju pohľadávku  v konkurznom/ reštrukturalizačnom konaní  a  pohľadávka sa stane nevymožiteľnou.

Aj v tejto oblasti sme záchranným kolesom. Postúpením pohľadávky našej spoločnosti Vám dávame novú čiastočnú nádej, že sa Vám vráti aspoň časť pohľadávky. Ak Váš veriteľ ešte nie je v konkurze,  tak Vám poskytneme cez našich odborníkov  právnu pomoc tak, že po postúpení pohľadávky preberieme náklady na vymáhanie pohľadávky za Vás. Z každej vymoženej časti pohľadávky (istiny) Vám uhradíme od 500% do 80% Vašej pôvodnej pohľadávky po jej vymožení. taktiež sledujeme konkurzné konania alebo Vám pomôžeme spísať návrh na vyhlásenie konkurzu Vášho dlžníka prípadne Vám poradíme iné postupy, ako zvrátiť tento nepriaznivý stav vo Váš prospech.